apache-druid

TIKI scales data platform visualization với Apache Druid như thế nào

Sep 23, 2021
apache-druid, big-data, data_engineering, olap, datamart, data-warehouse, data-visualization

Introduction # Tại sao phải build hệ thống data phục vụ visualization ? # Vào đầu năm 2019, khi mà anh em bắt đầu mệt mỏi với backlogs dài hơn cầu Sài Gòn chỉ để viết SQL & làm report Google Sheet thần thánh và Google Data Studio (để build dashboard report). Lúc mà hiệu suất của anh em chậm lại đáng kể bởi: Việc build report bằng Google Sheet đa số là viết 1 câu SQL vài trăm dòng, lấy dữ liệu từ các bảng raw (dữ liệu thô) & từ vài chục GB đến trăm GB data (với chi phí hơn 5$ để xử lý 1TB data), cực kì không hiệu quả. ...

Share on: